Viewing entries tagged
TIME

TIME

TIME


1. WAT IS TIME?

TIME is het platform voor het veilige uitwisselen van berichten en documenten van meer dan 150 verzekeraars en/of service providers richting meer dan 3.500 adviseurs.

Alle partijen die werkten met de berichtenservices EMS van Colimbra en STS van Solera zijn in 2018 overgegaan naar TIME - Total Insurance Messaging Exchange.


2. WAT ZIJN DE KOSTEN VAN TIME VOOR HET INTERMEDIAIR?

U heeft de keuze uit 2 pakketten binnen TIME Intermediair.

Pakket A: TIME Intermediair Berichten & Documenten

Met het uitgebreide pakket TIME Intermediair Berichten & Documenten kunt u de volgende berichten ontvangen van verzekeraars, serviceproviders en volmachten:

  • Prolongatieberichten (PPR)

  • Mutatieberichten (PMB)

  • Bestands Interface berichten (PBI)

  • Rekening Courant berichten (INSPRI)

  • Documenten

De abonnementsprijs van dit pakket wordt bepaald door het berichtenvolume van uw kantoor. Op basis van het jaarlijks volume wordt u ingedeeld in één van de vier staffels. Documenten tellen hierbij niet mee. Deze kunt u onbeperkt ontvangen. Jaarlijks per 1 november wordt uw abonnement getoetst aan het werkelijke berichtenvolume (facturabele eenheden) en indien nodig vindt aansluitend herijking van het abonnement voor het komende jaar plaats. Er vindt geen verrekening plaats van abonnementskosten over het afgelopen jaar, ongeacht of de werkelijke aantallen onder of boven de staffel vallen.

Staffel 1: Minder dan 50.000 eenheden per jaar                €  85,50 per maand

Staffel 2: Van 50.000 tot 500.000 eenheden per jaar        € 158,60 per maand

Staffel 3: Van 500.000 tot 1.000.000 eenheden per jaar € 304,75 per maand

Staffel 4: Meer dan 1.000.000 eenheden per jaar        € 822,35 per maand

Prijzen per 1-1-2019 per maand exclusief btw.

 

Pakket B: TIME Intermediair Documenten

Binnen dit pakket kunt u automatisch onbeperkt digitale documenten in uw assurantiesoftwarepakket ontvangen van verzekeraars, serviceproviders en volmachten.

De prijs per 1-1-2019 is € 29,65 per maand exclusief btw.


3. HET GEBRUIK VAN EMS WAS GRATIS. WAAROM MOET IK NU BETALEN VOOR BERICHTEN EN DOCUMENTEN?

Het gebruik was niet gratis, maar werd betaald door de verzenders. Toenemende wet- en regelgeving leidt tot toename van de kosten, die we evenrediger willen verdelen in de keten. Het ontvangen van documenten is gratis voor TIME Berichten en Documenten klanten, voor TIME Documenten klanten kan men onbeperkt documenten ontvangen voor een vaste (lage) maandelijkse prijs.


4. OVER WELKE PERIODE GAAT DE HERIJKING TIME INTERMEDIAIR BERICHTEN & DOCUMENTEN?

Jaarlijks in november wordt de herijking uitgevoerd. De herijkingsperiode loopt van november van het vorige jaar t/m oktober van het lopende jaar. De nieuwe prijs gaat in per 1 januari van het volgende jaar.


5. HOE WORDT HET BERICHTENVOLUME TIME INTERMEDIAIR BERICHTEN & DOCUMENTEN VASTGESTELD?

Het berichtenvolume TIME Intermediair Berichten & Documenten wordt gebaseerd op het aantal facturabele eenheden dat gedurende de herijkingsperiode is ontvangen in de STS postbus(sen) en de EMS postbus(sen). Ontvangen documenten worden niet meegeteld.

De rekenregels om van berichten tot facturabele eenheden te komen zijn:

Prolongaties (PPR): per geprolongeerde polis wordt 1 facturabele eenheid gerekend

Alle overige berichten: het aantal bytes van het bericht + 50 gedeeld door 100

Bijvoorbeeld 1 PMB bericht is 780 bytes groot. De rekensom wordt dan (780+50)/100=8,3 eenheden. De decimaal wordt er afgehaald om tot een geheel getal te komen. Uiteindelijk komt hier 8 eenheden uit.


6. IK GA EEN STAFFEL OMHOOG. WAAROM IS MIJN BERICHTENVOLUME ZOVEEL HOGER DAN VOORGAANDE JAREN?

In de herijkingsperiode van november 2017 t/m oktober 2018 is voor de eerste keer het berichtenvolume gebaseerd op het aantal ontvangen facturabele eenheden in de STS postbus(sen) én de EMS postbus(sen).


 7. WAAROM IS HET PRIJSVERSCHIL ZO GROOT TUSSEN STAFFEL 1 en STAFFEL 2 van TIME INTERMEDIAIR BERICHTEN & DOCUMENTEN?

Staffel 1 is de instapstaffel. In staffel 2 kunt u tot 500.000 facturabele eenheden ontvangen. Dit is het tienvoudige van staffel 1.

Staffel 1              1 – 50.000 eenheden

Staffel 2              50.000 – 500.000 eenheden


8. WAAROM HEB IK GEEN BRIEF ONTVANGEN NAAR AANLEIDING VAN DE HERIJKING?

Alleen als u van staffel wijzigt (hoger/lager), ontvangt u daarvan bericht. Als u geen bericht hebt ontvangen, dan verandert er niets voor u. U blijft in dezelfde staffel. Het maandbedrag wordt alleen verhoogd met de eventuele jaarlijkse indexatie zoals aan u bericht in een separate mail eind oktober.


9. VAN WELKE PARTIJEN KAN IK BERICHTEN EN DOCUMENTEN ONTVANGEN?

U kunt van de partijen in bijgaande lijst berichten en documenten ontvangen.

Overzicht verzenders TIME


10. IK WIL OOK GRAAG DOCUMENTEN GAAN ONTVANGEN. HOE REGEL IK DIT?

Voor het ontvangen van documenten heeft u een EMS postbus nodig.

Als u al een EMS postbus heeft, maar het nummer/wachtwoord niet meer heeft, kunnen wij het nummer voor u opzoeken en u van een nieuw wachtwoord voorzien.

Als u nog geen EMS postbus heeft, dan kunnen wij deze voor u aanmaken. U ontvangt van ons de gegevens. Met het EMS postbusnummer en de inloggegevens kunt u contact opnemen met uw systeemhuis voor inrichting van de postbus in uw assurantiesoftwarepakket.


11. KAN IK AANGEVEN VAN WELKE VERZENDERS IK DOCUMENTEN WIL ONTVANGEN?

Wanneer u een EMS postbus hebt, ontvangt u van alle verzenders uit de lijst (zie vraag 9) documenten.


12. ER IS SPRAKE VAN 2 BEDRIJVEN BINNEN EEN HOLDING OF EEN FUSIE VAN 2 BEDRIJVEN. MOET IK 2 CONTRACTEN VOOR TIME AFSLUITEN?

Wanneer u voor 2 juridische entiteiten (dus 2 KvK - inschrijvingen) gebruik wilt maken van TIME, dan dient u 2 contracten af te sluiten. U kunt er ook voor kiezen meerdere postbussen aan 1 bedrijf te koppelen. In dat geval kunt u volstaan met 1 TIME contract. Postbussen kunnen administratief van het ene naar het andere bedrijf worden overgezet.


13. WIE MOET IK BELLEN/MAILEN WANNEER IK VRAGEN HEB OVER MIJN POSTBUS OF DE STATUS VAN MIJN BERICHTEN EN/OF DOCUMENTEN IN DE POSTBUS?

Voor vragen over uw berichten en documenten kunt u contact opnemen met onze Service Beheerders via het telefoonnummer 0800 – 225 52 29 (optie 2) of via het Support Portaal.


VRAGEN M.B.T. DE VERWERKERSOVEREENKOMST

 

14. WAAROM WORDT UNIT4 GENOEMD IN DE VERWERKERSOVEREENKOMST?

Unit4 is de partij die door Colimbra wordt ingeschakeld voor hosting en beheer. Solera staat ervoor in dat deze partij aan dezelfde contractuele verplichtingen voldoet als waaraan Solera zich behoort te voldoen.


15. WAT GEBEURT ER ALS IK DE VERWERKERSOVEREENKOMST NIET TEKEN EN RETOURNEER?

Onze klanten zijn onder de huidige- en toekomstige wetgeving verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten in geval van het uitbesteden van verwerken van persoonsgegevens  (art. 14 Wet bescherming persoonsgegevens). Doet u dit niet, dan blijft u zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten die Solera maakt bij deze verwerking. Het niet ondertekenen is om die reden zeer onverstandig en in het nadeel van uw bedrijf en uw klanten.

Wanneer u de verwerkersovereenkomst niet ondertekent, dan zullen wij dit vastleggen.


16. WELKE KOSTEN WORDEN BEDOELD IN ARTIKEL 7 VAN DE VERWERKERSOVEREENKOMST?

Dit betreft bijvoorbeeld kosten die voortkomen uit de tijd die gemoeid gaat met het opsporen en overhandigen van de persoonsgegevens van de betrokkene. Mogelijk is deze data versleuteld of moeilijk terug te vinden in onze systemen. Hier kan veel tijd mee gemoeid gaan.

Deze tijd willen we vergoed zien worden door de verantwoordelijke. Dat is immers de partij die voor de betrokkene een dienst levert.


17. IN ARTIKEL 8 WORDT GESPROKEN OVER DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OVEREENKOMST. WAT WORDT HIERMEE BEDOELD?

De geldigheidsduur van de verwerkersovereenkomst loopt gelijk met de overeenkomst die we met de klant hebben. De ondertekening van het aanvraagformulier leidt tot een overeenkomst. Oftewel op het moment dat u het aanvraagformulier hebt ondertekend, gaat de overeenkomst in. De verwerkersovereenkomst duurt totdat de overeenkomst wordt beëindigd.