Deze advertorial is gepubliceerd in GA Magazine - April 2018


NIEUWE OPLOSSING VOOR HET VASTLEGGEN EN AANPASSEN VAN PRODUCTEN

Solera Product Definition Platform
voor zakelijke producten

Voor volmachtbedrijven/serviceproviders is het implementeren van (zakelijke) producten in hun front- en backoffice-applicaties een dagelijks en arbeidsintensief proces. Net als het onderhouden van deze producten. Met de introductie van het Solera Product Definition Platform speelt Solera in op de ontwikkeling dat er steeds meer zakelijke en dus complexere producten in volmacht komen. Via dit platform kunnen volmachtgevers én volmachtnemers zaken in co-productie regelen.

Een jaar geleden nam Solera (in de Nederlandse ver-zekeringsmarkt vooral bekend met de bedrijven ABZ en Market Scan) VolmachtBeheer en Colimbra over. Door de lancering van het nieuwe product Solera Product Definition Platform (SPDP) geeft Solera invulling aan de belofte van destijds. Namelijk om als nieuwe organisatie meer innovatieve en geïnte-greerde oplossingen te ontwikkelen. 

Bram Doveren (directeur Solera Financial Services) beaamt dit. “Het ontwikkelen van meer daadkracht en snelheid in oplossingen voor het volmachtkanaal was een belangrijke reden voor samenvoeging van de organisaties. Het integreren van de VPI rekenbox-propositie (die deels bij VolmachtBeheer en deels bij Market Scan zat) in dit nieuwe platform is hiervan een goed voorbeeld.”

BREDERE PRODUCTDEFINITIES
“Via dit platform kunnen zowel de verzekeraar, het volmachtbedrijf als de systeemhuizen produc-ten beheren en distribueren”, stelt Doveren. “Een behoefte die voortkomt uit het feit dat er steeds meer zakelijke producten in de volmachtmarkt gelanceerd worden. En zakelijke producten, binnen het volmachtkanaal, worden in toenemende mate complexer, bijvoorbeeld doordat er sprake is van meer hoedanigheden met bijbehorende acceptatie- regels. Met deze oplossing spelen we in op de behoefte van de markt.” 
Volgens Doveren is het duidelijk dat de volmacht-markt steeds meer behoefte heeft aan maatwerk op basis van de standaardproducten van verzekeraars. “Daarbij is het niet zo dat alles naar de volmacht-nemer verschuift. Aanpassingen, bijvoorbeeld aan 

het product, kunnen door beide partijen worden uitgevoerd en gevalideerd. Het is echt een co-productie. Hoewel de platformfunctie voor iedereen beschikbaar is, voorziet het vooral in een behoefte die leeft bij de grotere serviceproviders, specialisti-sche partijen en hun leveranciers. Solera is blij dat zij deze partijen op deze manier kan faciliteren met een systeem op maat.”


EIGEN OMGEVING
Doveren: “Belangrijk is dat het Product Definition Platform in de eigen omgeving kan draaien. Dit biedt extra voordelen voor de beheersbaarheid en performance. Ook hebben we de functies ‘validatie’ en ‘schermsturing’ toegevoegd. Zonder het platform moet iedereen de complexiteit in zijn eigen infra-structuur oplossen. Dus vandaar dat we nu een deel van de schermsturing voor de frontofficedialogen
(vaak het extranet) hebben ingebouwd.” 
Doveren benadrukt dat het inregelen van een zakelijk bedrijvenpakket complex en arbeidsintensief is. “Ook hebben volmachtbedrijven vaak volmachten van meerdere verzekeraars, waardoor de implementatie in de frontoffice-applicatie steeds complexer wordt. Met behulp van schermsturing wordt dat weer wat eenvoudiger gemaakt. Hierdoor kunnen verzeke-ringsproducten als het ware makkelijker in het schap worden gelegd. Enerzijds is het productbeheer en anderzijds is het een kwestie van meer logica toe-voegen aan het product zodat partijen er meer mee kunnen doen. Wij hebben het concept getoetst bij een aantal belangrijke stakeholders van ons, zowel aan de volmachtgevende als aan de volmachtne-mende kant, en het werd enthousiast ontvangen. Kortom, er is vraag naar.” 

 

“Zonder het Product Definition Platform moet iedereen
de complexiteit in zijn eigen infrastructuur oplossen”

 

KOSTEN
Doveren: “Door het beheer van producten door mid-del van dit platform te centraliseren, dalen de totale beheerkosten in de keten en gaat de kwaliteit om-hoog. Datakwaliteit hangt immers nauw samen met het productbeheer. Het platform bespaart derhalve kosten aan zowel de kant van de verzekeraar als aan de kant van het volmachtbedrijf.” 

 

UITROL
De uitrol van SPDP zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Tot die tijd zal Solera hier volop over communiceren en hun klanten betrekken bij de ontwikkeling. Een belangrijk moment waarop ze dat met de volmachtmarkt doet, is door met een stand aanwezig te zijn op het NVGA Congres. “Een mooi moment om met een brede groep over dit platform van gedachten te wisselen”, aldus Doveren.