ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN SOLERA GROEP

 

1.              Definities en interpretatie
1.1.           In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Algemene Voorwaarden betekent deze algemene inkoopvoorwaarden voor Producten en Diensten Solera Groep.
AVG heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 10.1.
Bestelling betekent de bestelling van Solera met betrekking tot de levering van Producten en/of Diensten zoals vermeld in de bestelbon van Solera.
BW betekent het Burgerlijk Wetboek.
Deliverables betekent alle materialen ontwikkeld door Leverancier met betrekking tot, of een resultaat van, de Diensten in welke vorm of media dan ook, gegevens, diagrammen, rapporten en specificaties (met inbegrip van concepten).
Diensten betekent de Diensten, inclusief de Deliverables, Remote Software en de IT-diensten die door Leverancier geleverd dienen te worden op grond van de Overeenkomst zoals vermeld in de Dienstenomschrijving.
Dienstenomschrijving betekent de benaming of omschrijving van Diensten zoals schriftelijk overeengekomen tussen Solera en Leverancier.
Documentatie betekent alle documentatie met betrekking tot de Producten en/of Diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, bedieningshandleidingen, gebruikershandleidingen, technische literatuur en alle andere daaraan gerelateerde materialen in door de mens leesbare en/of machineleesbare vorm, verstrekt door Leverancier.
Gebruik omvat het recht (i) tot het gebruik van alle toegankelijke functies van de Software zonder beperking qua plaats en tijd, (ii) tot het gebruik van de Software voor testdoeleinden, (iii) om kopieën te maken van de Standaardsoftware en deze kopieën op te slaan als back-up, (iv) om fouten te herstellen of fouten te laten herstellen in de Standaardsoftware, (v) om de Standaardsoftware te onderhouden of te laten onderhouden door een derde, (vi) om de Software te gebruiken voor iedere activiteit in de uitoefening van de onderneming, (vii) om gegevens te gebruiken en op te slaan in iedere databank die deel uitmaakt van de Software en het extraheren en hergebruiken van gegevens daaruit, en het wijzigen of samenvoegen van de gegevens of databank en (viii) op gebruik in samenhang met alle ermee samenhangende of onderling verbonden netwerken, inclusief, zonder beperking het internet of intranet.
Intellectuele Eigendomsrechten betekent octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige en aanverwante rechten, merken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankenrechten, rechten tot het gebruik en bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en bedrijfsgeheimen) en alle andere Intellectuele Eigendomsrechten, in alle gevallen ongeacht of ze al dan niet geregistreerd zijn en met inbegrip van alle aanvragen en rechten die aangevraagd en toegekend dienen te worden, vernieuwingen of verlengingen, en rechten om hiervoor voorrang te verlangen, van dergelijke rechten en alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan in enig deel van de wereld.
IT-diensten betekent alle diensten door of namens Leverancier met betrekking tot Software, inclusief maar niet beperkt tot onderhoud, ondersteuning, hosting en consultancy.
Leverancier betekent de persoon van wie Solera de Producten en/of Diensten koopt.
Levering heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 4.2.
Overeenkomst betekent de Overeenkomst tussen Solera en Leverancier, voor wat betreft de levering van de Producten en/of Diensten door Leverancier aan Solera, die ontstaat in overeenstemming met artikel 2.
Partijen betekent Solera en Leverancier gezamenlijk, ieder afzonderlijk ook te noemen Partij.
Producten betekent de goederen (en ieder onderdeel daarvan) inclusief de Standaardsoftware zoals vermeld in de Overeenkomst.
Remote Software betekent alle software (ongeacht het soort en in welke vorm of media dan ook) omschreven in de Overeenkomst en iedere update, upgrade of nieuwe versie daarvan, die op afstand is verstrekt en beschikbaar gemaakt aan Solera (als dienst) met inbegrip van dergelijke software van derden.
Software betekent Remote Software en Standaardsoftware gezamenlijk.
Solera betekent het lid, of de leden, van de Solera Groep zoals omschreven in de bestelling.
Solera Groep betekent alle bedrijven die onder de Zeggenschap vallen van, of waarover gemeenschappelijke Zeggenschap wordt uitgeoefend door, de uiteindelijke holdingmaatschappij van Solera Nederland B.V.
Solera Materialen heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 6.2. onder i).
Standaardsoftware betekent alle software (ongeacht het soort en in welke vorm of media dan ook) omschreven in de Overeenkomst en iedere update, upgrade of nieuwe versie daarvan, waarvoor een licentie is en die wordt geleverd op een gegevensdrager of ander medium, waaronder de sublicentie van dergelijke software (of een deel daarvan) van derden.
Toegestaan Gebruik heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 9.1.
Vertrouwelijke Informatie betekent alle informatie met betrekking tot de onderneming, zaken, klanten, cliënten, leveranciers, intenties, marktkansen, bedrijfsvoering, processen, productinformatie, knowhow, technische informatie, ontwerpen, bedrijfsgeheimen of software waarvan is vastgesteld dat deze van vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke aard zijn of die door een redelijke ondernemer beschouwd kan worden als zijnde vertrouwelijk, met inbegrip van de voorwaarden van de Overeenkomst.
Zeggenschap betekent de economische eigendom van meer dan 50% van het geplaatste aandelenkapitaal van een bedrijf of de wettelijke bevoegdheid om het algemene management van een bedrijf te bepalen of te laten bepalen.

1.2.           Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst: 
a) omvat schriftelijk ook elektronische communicatie per e-mail;          
b) zijn verwijzingen naar artikelen verwijzingen naar de artikelen van deze Algemene Voorwaarden; en  
c) worden termijnen en data met betrekking tot de prestaties van Leverancier beschouwd als zijnde fatale termijnen.

1.3.           Tenzij anders vermeld of indien de context anders vereist, omvatten verwijzingen naar de Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden.

1.4.           Niets in de Overeenkomst wordt geacht hoofdelijke aansprakelijkheid te creëren van andere leden van de Solera Groep voor de nakoming door Solera van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst, zelfs indien de Overeenkomst is aangegaan door twee of meerdere leden van de Solera Groep.

1.5.           In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst (zonder de Algemene Voorwaarden) en een bepaling in de Algemene Voorwaarden, gaat de bepaling in de Overeenkomst (zonder de Algemene Voorwaarden) voor.

2.               Overeenkomst
2.1.           De Bestelling vormt een aanbod van Solera om Producten en/of Diensten te kopen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.           

2.2.           De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de Bestelling door Leverancier.

2.3.           Ieder tegenbod van Leverancier om de Producten en/of Diensten onder andere voorwaarden te leveren dan vermeld in de Bestelling wordt slechts geldig aanvaard indien deze aanvaarding schriftelijk geschiedt en is ondertekend door een persoon die Solera rechtsgeldig kan vertegenwoordigen. De Overeenkomst zal in dat geval op dat moment tot stand komen.

3.               Prijs en betaling
3.1.           Alle prijzen voor de Producten en/of Diensten zijn zoals vermeld in de Overeenkomst. Solera is geen extra vergoeding of kosten verschuldigd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met Solera.

3.2.           Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst: 
a) zijn alle prijzen voor de levering van Producten vast en inclusief levering, verpakking, verpakken, verzending, vervoer, verzekering en andere heffingen en rechten en deze worden niet aangepast;
b) alle vergoedingen voor het gebruik van de Standaardsoftware zijn vast en inclusief alle heffingen en rechten en deze worden niet aangepast; en
c) alle heffingen voor de Diensten vormen de volledige en exclusieve vergoeding van Leverancier met betrekking tot de uitvoering van de Diensten. Deze heffingen omvatten alle kosten en uitgaven van Leverancier die rechtstreeks of indirect zijn gemaakt in verband met de uitvoering van de Diensten, inclusief de kosten in de zin van artikel 7:406 BW.

3.3.           Leverancier mag Solera factureren op het moment zoals vermeld in de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst kan Leverancier Solera factureren:
a) voor de Producten op, of op enig moment na, de voltooiing van de Levering;
b) voor de Software op, of op enig moment na, de schriftelijke aanvaarding door Solera in overeenstemming met de acceptatieprocedure overeengekomen tussen Partijen; en
c) na voltooiing van de Diensten.       

3.4.           Iedere factuur bevat de door Solera gewenste ondersteunende informatie voor het verifiëren van de juistheid van de factuur, inclusief maar niet beperkt tot het relevante nummer van de Bestelling, de hoeveelheid en het bedrag. Voor zover van toepassing, vermeldt de factuur ook de BTW, het artikelnummer en de prijs per eenheid van het product. Leverancier dient zich te houden aan alle voorschriften die door Solera (op welk tijdstip dan ook) gesteld zijn met betrekking tot de inhoud en presentatie van de informatie vermeld in de facturen.

3.5.           Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst zijn de prijzen en betalingen in euro’s.

3.6.           Solera betaalt onbetwiste facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij Solera bepaalde bezwaren heeft op grond waarvan zij de betaling inhoudt. Ingeval van dergelijke bezwaren zullen Partijen hierover nader in overleg treden. Op basis van de uitkomst van dit overleg stuurt Leverancier Solera een nieuwe factuur.

3.7.           Indien Solera op de vervaldatum een onbetwist bedrag op grond van dit artikel 3 niet betaalt, is het enige rechtsmiddel van Leverancier het eisen van wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de effectieve betaaldatum. In geen geval zal overschrijding van enige betalingstermijn of opschorting van betaling van enig deel van een factuur Leverancier het recht geven om de verplichtingen op grond van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden.

3.8.           Leverancier houdt een volledige en nauwkeurige administratie bij van de tijd die besteed is, en de materialen die gebruikt zijn, door Leverancier bij het leveren van de Diensten en Leverancier staat Solera toe om deze administratie op verzoek op alle redelijke tijdstippen te inspecteren.

4.               Koop en Levering
4.1.           Leverancier verkoopt en Solera koopt de Producten zoals vermeld in de Overeenkomst.

4.2.           Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst vindt levering van de Producten plaats franco inclusief rechten (DDP) (terrein van Solera), in overeenstemming met de meest recente versie van de Incoterms (Levering).       

4.3.           Levering van de Producten vindt plaats op de datum vermeld in de Overeenkomst.

4.4.           Risico en eigendom van de Producten gaat over op Solera na voltooiing van de Levering behalve indien de Producten zijn betaald voor Levering gaat de eigendom over naar Solera zodra de betaling is gedaan. De overgang van de eigendom van de Producten doet geen afbreuk aan enig recht van afwijzing waar Solera recht op heeft op grond van de Overeenkomst of anderszins.

5.               Kwaliteit
5.1.           De Producten zullen beantwoorden aan de Overeenkomst, hetgeen ten minste inhoudt dat de Producten:
a) (i) in overeenstemming zijn met de wet, (ii) voldoen aan alle beschrijvingen en specificaties die Solera heeft verstrekt aan Leverancier en (iii) voldoen aan alle normen waarnaar wordt verwezen op enig deel van de Producten, op de verpakking en/of de documentatie daarvan, op, met of met betrekking waartoe de Producten zijn geleverd;
b) geschikt zijn voor de doeleinden zoals schriftelijk door Solera doorgegeven aan Leverancier; en
c) vrij zijn van alle gebreken gedurende een periode van twee jaar na Levering.   

5.2.           Indien de Producten niet voldoen aan artikel 5.1, zal Leverancier, ter keuze van Solera, de Producten onmiddellijk vervangen of repareren, voor rekening en risico van Leverancier, zulks onverminderd de andere rechten en vorderingen van Solera. De toepasselijkheid van artikel 6:89, 7:17, artikel 5 en 7:23 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.               Diensten
6.1.           Leverancier levert de Diensten aan Solera voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de termijnen als afgesproken in de Overeenkomst.

6.2.           Bij het leveren van de Diensten zal Leverancier:
a) samenwerken met Solera in alle zaken die betrekking hebben op de Diensten, en alle instructies van Solera opvolgen;
b) werknemers inzetten die voldoende bekwaam en ervaren zijn om de taken uit te oefenen die hen zijn opgedragen en voldoende werknemers in te zetten om ervoor te zorgen dat de verplichtingen van Leverancier worden nagekomen in overeenstemming met de Overeenkomst;
c) ervoor zorgen dat de Diensten en Deliverables voldoen aan alle beschrijvingen en specificaties zoals vermeld in de Overeenkomst en in de Dienstenomschrijving en dat de Deliverables geschikt zijn voor alle doeleinden die schriftelijk door Solera kenbaar zijn gemaakt aan Leverancier;
d) alle apparatuur, gereedschappen en andere dergelijke zaken leveren die nodig zijn om de Diensten te leveren;
e) gebruik maken van de beste kwaliteit goederen, materialen, normen en technieken en ervoor zorgen dat de Deliverables en alle goederen en materialen die geleverd en gebruikt zijn bij de Diensten of overgedragen zijn aan Solera, vrij zijn van gebreken;
f) te allen tijde alle licenties en toestemmingen verkrijgen en behouden die mogelijk vereist zijn voor het leveren van de Diensten;  
g) voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, regelgevingsbeleid, richtlijnen of gedragscodes van de bedrijfssector die van toepassing kunnen zijn op het leveren van de Diensten en aan verplichte beleidsmaatregelen;
h) alle gezondheids- en veiligheidsregelgeving en voorschriften in acht nemen evenals andere veiligheidsvereisten die van toepassing zijn op het terrein van Solera;
i) alle materialen, apparatuur en gereedschappen, tekeningen, specificaties en gegevens die door Solera zijn verstrekt aan Leverancier (hierna te noemen de Solera Materialen) op eigen risico veilig bewaren, de Solera Materialen in goede staat onderhouden tot ze aan Solera worden teruggegeven en de Solera Materialen niet verkopen of gebruiken anders dan in overeenstemming met de schriftelijke instructies of toestemming van Solera; en
j) niets doen of nalaten waardoor Solera een licentie, bevoegdheid, toestemming of goedkeuring zou kunnen verliezen die Solera nodig heeft voor de uitoefening van het bedrijf en Leverancier bevestigt dat Solera op de Diensten kan vertrouwen en kan handelen op basis daarvan.

6.3.           Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, zal Leverancier met betrekking tot de IT-diensten:          
a) updates, upgrades en nieuwe versies van de Software in machine leesbare vorm aanbieden, leveren en beschikbaar stellen, samen met gerelateerde wijzigingen van de documentatie;
b) ervoor zorgen dat ondersteuning beschikbaar is per telefoon en e-mail gedurende normale werkuren voor het ondersteunen van Solera wat betreft het herstellen van gebreken in de Software en het geven van advies over het gebruik van de Software; en
c) defecten corrigeren in de Software die Solera heeft gemeld aan Leverancier, tijdig in relatie tot de ernst van de omstandigheden.

6.4.           Leverancier zal de Remote Software beschikbaar stellen en houden voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de overeengekomen serviceniveaus. Indien er geen serviceniveaus zijn overeengekomen gelden de serviceniveaus voor de best industry practices in de sector of het beroep van Leverancier.

 

7.               Beëindiging    
7.1.           Elke Partij heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk,  te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, indien zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet:
a) de ander Partij is nalatig in de nakoming van een wezenlijke verplichting op grond van de Overeenkomst en, indien het verzuim gezuiverd kan worden en een ingebrekestelling vereist is, het verzuim niet binnen dertig dagen na een schriftelijke ingebrekestelling zuivert; of
b) een actie of procedure is ingesteld tegen de andere Partij op grond van enige faillissements- of insolventiewetgeving, door de Partij zelf of door een derde partij.           

7.2.           Indien de Overeenkomst niet eindigt door volbrenging of indien het een duurovereenkomst betreft, heeft Solera, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke ontbindings- en opzeggingsrechten van Solera, het recht om een Overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen op elk moment met inachtneming van een termijn van twee maanden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier. Een reden voor opzegging kan onder meer zijn dat de klant van Solera haar overeenkomst met Solera beëindigt.          

7.3.           Bij het eindigen van de Overeenkomst om welke reden dan ook:
a) zal Leverancier alle Deliverables onmiddellijk leveren aan Solera, al dan niet volledig;
b) blijven de licenties voor de Deliverables en de Standaardsoftware van kracht;
c) zal Leverancier alle ondersteuning bieden die redelijkerwijs door Solera wordt gevraagd bij het overdragen van de Diensten aan Solera of aan een andere service provider, tegen betaling van de redelijk gemaakte kosten van Leverancier; en
d) blijven artikelen die uitdrukkelijk of impliciet van kracht blijven na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

8.               Intellectuele eigendomsrechten
8.1.           Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.3, berusten alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Deliverables en de Solera Materialen bij Solera.

8.2.           Leverancier zal:
a) iedere handeling, akte, document en zaak doen en uitvoeren, of ervoor zorgen dat deze worden gedaan of uitgevoerd, die Solera nodig of wenselijk acht voor het perfectioneren van de rechten en het belang van Solera bij de Intellectuele Eigendomsrechten op de Deliverables; en
b) voor zover mogelijk afstandsverklaringen verkrijgen betreffende persoonlijkheidsrechten op de Deliverables waarop personen nu of in de toekomst recht kunnen hebben op grond van toepasselijke wetgeving.

8.3.           De Intellectuele Eigendomsrechten op de Software berusten bij Leverancier en diens licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst verleent Leverancier aan Solera een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om de Standaardsoftware te gebruiken.           

 

9.               Vertrouwelijkheid en publiciteit
9.1.           Met inachtneming van artikel 9.2, zal Leverancier:
a) alle Vertrouwelijke Informatie van Solera, verstrekt op grond van de Overeenkomst, vertrouwelijk behandelen;
b) Vertrouwelijke Informatie van Solera alleen gebruiken bij de uitoefening en uitvoering van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst (het Toegestane Gebruik);
c) zodanige Vertrouwelijke Informatie alleen bekendmaken aan haar eigen werknemers en – met inachtneming van artikel 12.1 – onderaannemers die deze Vertrouwelijke Informatie nodig hebben voor het Toegestane Gebruik;
d) ervoor zorgen dat de werknemers en – met inachtneming van artikel 12.1 – onderaannemers van Leverancier bekend zijn met, en zullen voldoen aan, dit artikel 9; en
e) Solera informeren indien Solera (of een persoon die zich bezighoudt met de uitvoering van de Overeenkomst) kennisneemt van ongeoorloofde openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie en zal Leverancier Solera redelijke ondersteuning bieden bij eventuele handhavingsprocedures die Solera kan instellen tegen een persoon.

9.2.           De beperkingen opgelegd door artikel 9.1 zijn niet van toepassing op de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie:
a) die algemeen beschikbaar is gesteld, of wordt, aan het publiek (anders dan als gevolg van openbaarmaking door Leverancier, de werknemers van Leverancier of – met inachtneming van artikel 12.1 – onderaannemers in strijd met de Overeenkomst);
b) waarvan door Partijen schriftelijk is overeengekomen dat deze informatie niet vertrouwelijk is of openbaar mag worden gemaakt; of
c) die is ontwikkeld door of voor Leverancier, onafhankelijk van de informatie die is verstrekt door Solera. 

9.3.           Leverancier mag niet naar Solera verwijzen in reclame- of publiciteitsmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solera.

10.            Gegevensbescherming
10.1.        De Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle toepasselijke uitvoeringswetgeving daarvan (hierna te noemen de AVG).    

10.2.        Indien van toepassing zullen Partijen een afzonderlijke verwerkersovereenkomst aangaan gebaseerd op het model van Solera voor de verwerking van persoonsgegevens (in de zin van de AVG) door Leverancier namens Solera.

11.            Vrijwaring en verzekering       
11.1.        Leverancier zal Solera vrijwaren tegen alle rechtsvorderingen tegen Solera en schade die Solera lijdt die voortvloeit uit, of verband houdt met aanspraak:
a) vanwege een daadwerkelijke of vermeende inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij die voortvloeit uit, of verband houdt met, de vervaardiging, levering of het gebruik van de Producten, of de ontvangst, het gebruik of de levering van de Diensten (met uitzondering van de Solera Materialen) en het gebruik van de Standaardsoftware;
b) van een derde partij met betrekking tot dood, letsel of zaakbeschadiging die voortvloeit uit, of verband houdt met gebreken in de Producten, zoals geleverd, of de Deliverables;
c) van een derde partij, die voortvloeit uit of verband houdt met de levering of het gebruik van de Producten, zoals geleverd, of de Diensten; en 
d) wegens een tekortkoming door Leverancier, de werknemers of onderaannemers van Leverancier in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst of de wet (inclusief maar niet beperkt tot de AVG).

11.2.        Leverancier zal een verzekeringspolis hebben afgesloten die voldoende dekking biedt voor enige aansprakelijkheid die kan ontstaan in verband met de Overeenkomst of op grond van de wet.

11.3.        Leverancier zal de bovengenoemde verzekeringspolis voor eigen rekening in stand houden gedurende de looptijd van de rechtsverhouding tussen Partijen en voor een termijn van twee jaar hierna, en Leverancier zal een bewijs van verzekering afkomstig van de verzekeraar(s) van deze polis aan Solera verstrekken op grond van een redelijk daartoe van Solera

12.            Overige bepalingen
12.1.        Leverancier zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solera, geen rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst overdragen of uitbesteden. Solera behoudt het recht voor om voorwaarden te verbinden aan haar toestemming. Partijen beogen goederenrechtelijke werking te geven aan dit artikel

12.2.        Solera heeft het recht om de Overeenkomst, of de rechten en verplichtingen op grond hiervan, geheel of gedeeltelijk, op enig moment over te dragen aan een partij door Solera te bepalen naar eigen goeddunken. Leverancier verleent hiervoor bij voorbaat medewerking voor iedere contractsoverneming door Solera aan een derde partij.

12.3.        Leverancier betaalt de eigen kosten in verband met de onderhandeling, voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van iedere Bestelling en alle bijbehorende documenten.        

12.4.        Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt of vervalt of is vervallen, blijven Partijen gebonden aan alle overblijvende bepalingen. In dat geval zullen Partijen, op schriftelijk verzoek van Solera,  een dergelijke bepaling vervangen door een bepaling die geldig, bindend en afdwingbaar is en die, voor zover maximaal mogelijk, een soortgelijk effect heeft als de nietige, vervallen, ongeldige of onafdwingbare bepaling, gezien de inhoud en het doel van een dergelijke bepaling en de Overeenkomst.

12.5.        Solera behoudt het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden wordt van kracht na ontvangst van een zodanige kennisgeving of op een ander tijdstip zoals schriftelijk door Solera aangegeven.

13.           Toepasselijk recht en jurisdictie
13.1.        Deze Overeenkomst wordt beheerst door, en uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2.        Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.