Hoe verwijder of corrigeer ik een IVR?

Door in de geautomatiseerde aanlevering hetzelfde referentienummer, meldingsoort en code “AL_FISFUNC, 03” op te geven wordt de betreffende melding verwijderd.
Handmatig kan de melding verwijderd worden door in het ‘InvoerOnWeb’ scherm te kiezen voor de betreffende meldingsoort en vervolgens het betreffende referentienummer in te voeren. Hierdoor wordt de bestaande melding geopend en middels de verwijder button in het scherm kan de melding verwijderd worden.


Hoe selecteer ik een Kennisregelpakket?

De Fish gebruiker-beheerder kan via de functie ‘Selectie Kennisregelpakket’ in FISH OnWeb het gewenste kennisregelpakket selecteren.


Hoe stel ik een kennisregel in?

De Fish gebruiker-beheerder kan kennisregels instellen.


Hoe zet ik in FISH OnWeb het Compliancy Check vinkje default aan?

Het Compliancy Check vinkje kan niet per default aan gezet worden.


Hoe kan je een CC bevraging meenemen in de webservice bevraging FISH?

Dit is mogelijk door de gecombineerde FISH-Compliancy Check webservice bevraging. De WSDL/XSD informatie zijn op te vragen via ons Support Portaal.


Hoe kan ik zien welke wijzigingen in de verschillende releases hebben plaatsgevonden?

In FISH OnWeb onder het menu ‘Handleidingen’ > ‘Archief functionele wijzigingen’.


Waarom heb ik een porcode?

Elke deelnemer heeft een unieke porcode aan de hand waarvan de deelnemer kan worden geidentificeerd. Deze codes worden uitgegeven door SIVI (www.sivi.org).


Geen "zoek rechtspersoon" o.b.v. KvK nummer in FISH Extract?

Zoeken op KvK nummer in FISH EXTRACT is niet mogelijk. Hiervoor kunt u gebruik maken van de functie ‘Zoek Rechtspersoon in FISH OnWeb.


Hoe verwijder ik een gebruiker uit FISH OnWeb?

De Self Service Portaal beheerder kan door het verwijderen van de FISH autorisaties op een digitaal paspoort ervoor zorgen dat een gebruiker niet meer kan deelnemen aan FISH OnWeb.


Toelichting abonnementsoverzicht

In het abonnementsscherm kunt u zien in welke branches u Schademeldingen heeft aangeleverd. Wanneer een branche leeg is zult u bij het bevragen van een melding in de bewuste branche geen resultaat terugkrijgen (reciprociteit).


Hoe verwijder of corrigeer ik een IVR?

Door in de geautomatiseerde aanlevering hetzelfde referentienummer, meldingsoort en code AL_FISFUNC, 03 op te geven wordt de betreffende melding verwijderd.
Handmatig kan de melding verwijderd worden door in het ‘InvoerOnWeb’ scherm te kiezen voor de betreffende meldingsoort en vervolgens het betreffende referentienummer in te voeren. Hierdoor wordt de bestaande melding geopend en middels de 'verwijder' knop in het scherm kan de melding verwijderd worden.


Waarom zijn bij het invoeren van een melding niet alle risicodragers zichtbaar?

Uw volmachtgever heeft u nog niet gemachtigd om namens haar aan te mogen leveren, zie ‘Overzicht machtigingen’ in FISH OnWeb. U dient zich te richten tot uw volmachtgever om deze machtiging in te laten stellen.


Waarom kan ik geen meldingen aanleveren met rechtsvorm coöperatie?

De rechtsvorm coöperatie is niet ingericht als rechtsvorm. Voor toegestane rechtsvormen zie de FISH-views.


Hoe werkt de nacontrole?

De werking wordt beschreven in hoofdstuk 11 van de FISH Handleiding, die u in het ‘Handleidingen en FAQ’s’ menu van FISH OnWeb kunt vinden.


Welke oorzaakcodes zijn in FISH aanwezig?

Zie het FISH-views.pdf document in het handleidingmenu van FISH OnWeb.


Waarom bevat de FISH verwerkingsresultaten de foutmelding "Fatal" (geen BA en Gi, wel IBAN)?

Sinds 30 april 2014 is het niet meer toegestaan om BAnk- of GIronummers aan te leveren. Hiervoor is de code IB van IBAN in de plaats gekomen.


Bij welk aantal meldingen geeft FISH Extract een ERR resultaat terug?

Wanneer meer dan 20 resultaten gevonden worden wordt de code ERR als resultaat op een FISH Extract bevraging terug gegeven.


Wat is een stuurparameter?

Een stuurparameter is een bundeling van meerdere kennisregels.


Waarom kan een medewerker geen bevragingen doen in FISH OnWeb

De FISH gebruiker-beheerder dient de rollen voor deze medewerker nog in te stellen.


Hoe kunnen rollen worden ingesteld in FISH OnWeb?

Degene met de rol van FISH gebruiker-beheerder kan in het ‘Gebruikersrollen instellen’ scherm rollen instellen voor de gebruikers binnen de eigen organisatie. Door op een naam van een gebruiker te klikken kunnen specifieke functies voor deze gebruiker aan of uit gezet worden.


Waar vind ik de aanleverspecificaties van de FISH aanleverbestanden?

In FISH OnWeb onder het menu ‘Handleidingen’ > ‘Handleidingen en FAQ’s ‘ > ‘Fish_views.pdf’.


Wat is de URL van FISH OnWeb DEMO omgeving?

De URL is https://demo.abzportal.nl/fish/portal/Start.do


Wat is de URL van FISH OnWeb?

De URL is https://www.abzportal.nl/fish/portal/Start.do


Waar kan ik de handleiding van FISH vinden?

In FISH OnWeb onder het menu ‘Handleidingen’.


Mag een verzekeringsmaatschappij iemand weigeren als klant?

Ja, verzekeringsmaatschappijen hebben geen acceptatieplicht (alleen zorgverzekeraars moeten iedereen als klant accepteren voor de basisverzekering). Verzekeraars mogen zelf bepalen wie zij wel of niet als klant willen hebben.


Hoe gaan verzekeraars en gevolmachtigden om met meldingen?

De informatie in de  databank wordt gebruikt om informatie die een (nieuwe) verzekerde heeft gegeven, te controleren. De informatiebron is bedoeld als hulpmiddel bij het vaststellen van een risico of bijvoorbeeld voor controle of iets voor een tweede keer wordt gedeclareerd.

Bijvoorbeeld:
als een nieuwe verzekerde verklaart nooit schades te hebben ingediend bij zijn vorige verzekering, terwijl wel claimmeldingen in de CIS databank staan, dan zou de verzekeraar de klant een nieuwe verzekering kunnen weigeren omdat hij hem niet betrouwbaar vindt.


Hoe lang worden meldingen bewaard?

De duur van de registratie is afhankelijk van het soort melding.

  • Een claimmelding van een schade of een registratie van de opzegging van de verzekering blijft vijf jaar staan.
  • Een melding van een rijontzegging wordt tot vijf jaar na afloop van de ontzeggingsperiode verwijderd.
  • Speciale meldingen blijven tot maximaal acht jaar raadpleegbaar inde CIS databank. 

Wat kan ik doen als ook na inzage niet duidelijk is waarom ik ben afgewezen?

Als u na een inzageverzoek de informatie uit de CIS databank heeft ontvangen, kan nog steeds onduidelijkheid bestaan over de reden van de afwijzing. U kunt altijd bij de betreffende verzekeringsmaatschappij of volmacht vragen om een toelichting op de afwijzing.


Kan ik een correctie vragen van een registratie van een rijontzegging?

Nee, een registratie van een rijontzegging is altijd gebaseerd op een vonnis van de rechter. Als de rijontzegging niet terecht was, had dit door het indienen van een hoger beroep tegen het vonnis aangevochten moeten worden.


Wat kan ik doen als mijn correctieverzoek wordt afgewezen?

In dat geval kunt u een klacht voorleggen bij de klachtencommissie van de betrokken deelnemer.
Als u dat al heeft gedaan, bestaat voor u nog de mogelijkheid om een klacht voor te leggen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

Uiteraard kunt u uw zaak ook voorleggen aan de rechter maar daar moeten over het algemeen (meer) kosten voor worden gemaakt.


Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

De deelnemer die een melding in de CIS databank plaatst, is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Als ergens een fout in staat, moet de maatschappij die de gegevens heeft vastgelegd, zorgen voor de correctie van de fout.

Een lijst van deelnemers vindt u op stichtingcis.nl.


Wat kan ik doen als de gegevens niet kloppen?

Nadat u een verzoek tot inzage heeft ingediend, en onze reactie heeft gekregen, kunt u een verzoek tot correctie indienen. Het daarvoor benodigde formulier wordt u tegelijkertijd met onze reactie toegestuurd. Daarbij moet duidelijk worden aangegeven welke gegevens verkeerd zijn en waarom u dat vindt.

Het is ook van belang dat u hierbij het referentienummer van de melding opgeeft waarvan u vindt dat deze gecorrigeerd moet worden. Team Inzage van CIS zal na ontvangst het verzoek tot correctie voorleggen aan de deelnemer die verantwoordelijk is voor de melding in onze databank.

De deelnemer bepaalt dan of de correctie wordt uitgevoerd.


Waar kan ik het verzoek tot inzage naar toe sturen?

Het schriftelijk verzoek kunt u sturen naar:

Stichting CIS
Team Inzage
Postbus 91627
2509 EE DEN HAAG.


Wie mogen meldingen in de databank raadplegen? 

De meldingen in onze databank kunnen worden geraadpleegd door deelnemers van Stichting CIS. De lijst van deelnemers vindt u de CIS website. Daarnaast kunnen gegevens worden verstrekt aan opsporingsinstanties, zoals politie en justitie.


Kan ik voor iemand anders een verzoek tot inzage doen?

Nee, de inzage is persoonsgebonden. De betrokkene moet zelf het verzoek insturen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De reactie van ons team Inzage wordt alleen naar de betrokkene gestuurd.


Welke gegevens worden vastgelegd in de CIS databank?

Er zijn verschillende soorten registraties.

1. Schademeldingen
In de databank worden alle schademeldingen (claims) opgenomen die bij verzekeraars en gevolmachtigd agenten worden ontvangen. Het maakt daarbij niet uit wie schuld heeft aan de schade of dat een schade volgens de polisvoorwaarden niet wordt vergoed. Van iedere claim worden alleen feitelijke gegevens en persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd.

2. Eigenaren en bestuurders van onverzekerde motorvoertuigen met schade
Als een onverzekerde auto, motor, bromfiets e.d. betrokken is bij een aanrijding, worden de gegevens van de kentekenhouder, de bezitter en bestuurder van dat voertuig in de databank opgenomen.

3. Opzeggingen van verzekeringsproducten door de verzekeraar
De verzekeraar heeft in bepaalde gevallen het recht om zelf een verzekering te beëindigen. Die mogelijkheid voor opzegging moet dan wel in de polisvoorwaarden van de verzekeringsproducten zijn aangegeven. Wanneer een verzekerde zijn verplichtingen bijvoorbeeld niet nakomt, kan een verzekeraar besluiten om de verzekering te beëindigen. Als een maatschappij een polis opzegt omdat de verzekerde zich niet aan de afspraken heeft gehouden, kan deze opzegging ook worden opgenomen in de CIS databank.

Voor alle duidelijkheid: als u zelf uw verzekering heeft opgezegd, wordt dat niet opgenomen in de databank.

4. Ontzeggingen van de rijbevoegdheid
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft goedkeuring verleend voor registratie van ontzeggingen van de rijbevoegdheid in onze databank. Het is voor de verzekeraar van motorvoertuigen van belang te weten of het rijbewijs van een verzekerde (tijdelijk) is ingetrokken. De gegevens van de rijontzeggingen worden aangeleverd door het Openbaar Ministerie nadat de betrokkene door een rechter is veroordeeld tot een rijontzegging.

Let op:
Als een ontzegging van de rijbevoegdheid in onze databank is opgenomen en u bent het daar niet mee eens, kan Stichting CIS geen bemiddelende rol spelen. Voor discussie over de juistheid van een geregistreerde rijontzegging moet u contact opnemen met het parket van het Openbaar Ministerie van de Rechtbank die de rijontzegging heeft opgelegd. Een verzoek tot verwijdering kan bijna alleen succes hebben als nog een juridische procedure tegen de veroordeling (hoger beroep bijvoorbeeld) kan worden gevolgd.

5. Speciale meldingen
Naast alle hiervoor genoemde categorieën is er nog de opname van speciale meldingen in de databank. Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar of zijn gevolmachtigden. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die verzekeringsfraude hebben gepleegd of hebben geprobeerd de verzekeraar op te lichten. Ook de gegevens van iemand die bij de aanvraag van een nieuwe verzekering opzettelijk niet de waarheid heeft opgegeven over zijn verzekeringsverleden of bewust zijn strafrechtelijk verleden heeft verzwegen, kunnen als speciale melding worden opgenomen in de databank. 


Wat is Stichting CIS?

De Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekerings-maatschappijen (CIS) beheert een databank met gegevens die voor verzekeraars van belang kunnen zijn. Onder strenge voorwaarden stelt CIS de opgeslagen gegevens beschikbaar aan haar deelnemers, of bijvoorbeeld aan politie en justitie. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Uiteraard kunnen ook betrokken consumenten een verzoek tot inzage doen.

Zijn meldingen bij Stichting CIS wettelijk toegestaan?
Ja, de meldingen die onze deelnemers in onze databank plaatsen, voldoen aan de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld en geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wie mogen meldingen in de databank plaatsen?
De meldingen in onze databank kunnen worden gedaan door onze deelnemers. De lijst van deelnemers vindt u op www.stichtingcis.nl. Daarnaast ontvangt CIS ook  meldingen onder verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en van Stichting Waarborgfonds Motorrijtuigen.